Imiterere

IMITERERE Y’UBUZIMA BW’IKENURABUSHYO BWA PARUWASI

Ubuzima bw’ikenurabushyo bwa paruwasi bugizwe n’ibyiciro bitandukanye bigaragarira muri za komisiyo 12 :

1.  Komisiyoya Caritas

2.Komisiyoy’Imiryangoremezo

3.Komisiyoy’Itangazamakuru

4.Komisiyo y’ Iyobokamana,Iyogezabutumwa  naBibiliya

5.KomisiyoyaLiturujiya

6.Komisiyoy’Uburezi

7.Komisiyoy’Ubwubatsi.

8.Komisiyoy’Umubano

9.Komisiyoy’Umuhamagaro

10.Komisiyoy’Umuryango

11.Komisiyoy’Umutungo

12.Komisiyoy’Urubyiruko